انجمن ایمنی زیستی ایران- کتاب
52 حقیقت درباره محصولات تراریخته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/6 | 

AWT IMAGE

52 حقیقت درباره محصولات تراریخته

نویسندگان: دکتر سید الیاس مرتضوی و مهندس پونه پورامینی

طبقه بندی: بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک

دریافت فایل کتاب

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.103.236.fa
برگشت به اصل مطلب