انجمن ایمنی زیستی ایران- انواع عضویت و مقررات
انواع عضویت و مقررات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

طبق اساسنامه انجمن ایمنی زیستی ایران

انواع عضویت:

  - عضویت پیوسته (حق عضویت سالانه ۲۵۰۰۰۰ ریال): مافرادی که دارای حداقل درجه کارشناسی ارشد در هر یک از رشته های علوم زیستی و علوم مرتبط ( هر یک از رشته های حوزه کشاورزی، محیط زیست، زیست شناسی، پزشکی، اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت، حقوق و فقه و ...) باشند.(به تأیید هیأت مدیره)
 

  - عضویت وابسته (حق عضویت سالانه ۱۵۰۰۰۰ ریال): افرادی که دارای حداقل درجه کارشناسی در هر یک از رشته های علوم زیستی و علوم مرتبط ( هر یک از رشته های حوزه کشاورزی، محیط زیست، زیست شناسی، پزشکی، اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت، حقوق و فقه و ...) باشند.(به تأیید هیأت مدیره)

- عضویت دانشجویی( حق عضویت سالانه 
۵۰۰۰۰ ریال): دانشجویانی که در هر یک از رشته های علوم زیستی و علوم مرتبط ( هر یک از رشته های حوزه کشاورزی، محیط زیست، زیست شناسی، پزشکی، اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت، حقوق و فقه و ...) باشند.(به تأیید هیأت مدیره)

- عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های ایمنی زیستی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند.

- عضویت موسساتی (حقوقی): سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره: اعضای موسساتی، به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده ۹: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پراخت خواهد کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۱۰: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱-۱۰- استعفای کتبی

۲-۱۰- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.68.15.fa
برگشت به اصل مطلب