انجمن ایمنی زیستی ایران- اخبار
مدرسه مجازی آکاژنیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
اولین مدرسه مجازی آکاژنیک به همت شاخه دانشجویی انجمن ایمنی زیستی ایران و انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد برگزار می کند:
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.107.720.fa
برگشت به اصل مطلب