انجمن ایمنی زیستی ایران- اخبار
نشست علمی با موضوع گیاهان تراریخته (چالش ها و راهکار ها)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/9 | 
انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه شاخه دانشجویی انجمن ایمنی زیستی ایران برگزار می‌کند:
نشست علمی زنده درشبکه اجتماعی اینستاگرام با موضوع گیاهان تراریخته(چالش‌ها و راهکارها) با همراهی دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹،راس ساعت ۲۱:۳۰
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.107.709.fa
برگشت به اصل مطلب