انجمن ایمنی زیستی ایران- اخبار
اولین مسابقه ملی عکاسی زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/7 | 
انجمن علمی بیوتکنولوژی کشاورزی با همکاری انجمن علمی بیوتکنولوژی دامپزشکی و انجمن ایمنی زیستی ایران برگزار می کند.
 
  • محور های مسابقه:
تصاویر مولکولی، میکروسکوپی و ماکروسکوپی در زمینه های زیست شناسی، علوم بالینی، ژنتیک(انسانی، گیاهی و جانوری)،علوم آزمایشگاهی، بیماری های گیاهی، حشره شناسی، نماتد و قارچ، کشت سلولی، کشت بافت، ویروس شناسی، انگل شناسی، میکروبیولوژی، زمین شناسی(کانی ها، سنگ های زینتی و قیمتی، صدف ها و...)، و
  • بخش های مسابقه:
میکروسکوپی
ماکروسکوپی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایمنی زیستی ایران:
http://biosafetysociety.ir/find.php?item=1.107.692.fa
برگشت به اصل مطلب